Không ghen không có nghĩa là không yêu.

Không ghen không có nghĩa là không yêu.
Đôi khi sự mãnh mẽ của tình yêu chính là tự tin. Không ghen không có nghĩa là không yêu.
Đôi khi sự mãnh mẽ của tình yêu chính là tự tin.