Bước vào tim em, để xem tình

Bước vào tim em, để xem tình
Khi vào mới thấy, tình đã phai
Anh chợt cứu chữa, nhưng không kịp
Thế là cuộc tình, đã ra đi
Và anh thốt ra, một lời nói:
Anh đây mãi mãi, đợi em về Bước vào tim em, để xem tình
Khi vào mới thấy, tình đã phai
Anh chợt cứu chữa, nhưng không kịp
Thế là cuộc tình, đã ra đi
Và anh thốt ra, một lời nói:
Anh đây mãi mãi, đợi em về