download app

Cho đi yêu thương sẽ nhận đươc hạnh phúc

Cho đi yêu thương sẽ nhận đươc hạnh phúc Cho đi nỗi buồn sẽ nhận được niềm vui , Cho đi niềm đau thỳ vết thương sẽ lành.