Cho đi yêu thương sẽ nhận đươc hạnh phúc

Cho đi yêu thương sẽ nhận đươc hạnh phúc
Cho đi nỗi buồn sẽ nhận được niềm vui ,
Cho đi niềm đau thỳ vết thương sẽ lành. Cho đi yêu thương sẽ nhận đươc hạnh phúc
Cho đi nỗi buồn sẽ nhận được niềm vui ,
Cho đi niềm đau thỳ vết thương sẽ lành.