Không phải quan trọng là đến trước hay đến sau

Không phải quan trọng là đến trước hay đến sau, mà là đứng ở đâu trong trái tim người đó. Không phải quan trọng là đến trước hay đến sau, mà là đứng ở đâu trong trái tim người đó.