Thứ tôi cần, là một tình yêu có thể nhìn tôi già đi theo năm tháng

Thứ tôi cần, là một tình yêu có thể nhìn tôi già đi theo năm tháng, chứ không phải một cuộc tình khiến tôi dùng cả đời mình...để nhìn theo. Thứ tôi cần, là một tình yêu có thể nhìn tôi già đi theo năm tháng, chứ không phải một cuộc tình khiến tôi dùng cả đời mình...để nhìn theo.