Tình yêu như gió thoảng qua.

Tình yêu như gió thoảng qua.
Yêu rồi lại chán.
Chán rồi lại yêu. Tình yêu như gió thoảng qua.
Yêu rồi lại chán.
Chán rồi lại yêu.