Nếu có một lần xin tha thứ

Nếu có một lần xin tha thứ
Hãy cho em được giã từ
Để quên bao đắng cay giận dữ
Cho cuộc đời không có chữ giá như Nếu có một lần xin tha thứ
Hãy cho em được giã từ
Để quên bao đắng cay giận dữ
Cho cuộc đời không có chữ giá như