Chúng tôi là con người...Biết yêu thương và đau lòng khi bị xúc phạm...

Chúng tôi không phải là những chiếc lá...Khô rơi xuống đất và bị vạn vật dẫm cho đến nát...Chúng tôi là con người...Biết yêu thương và đau lòng khi bị xúc phạm... Chúng tôi không phải là những chiếc lá...Khô rơi xuống đất và bị vạn vật dẫm cho đến nát...Chúng tôi là con người...Biết yêu thương và đau lòng khi bị xúc phạm...