Đằng sau mỗi bài hát con gái hát

Đằng sau mỗi bài hát con gái hát…là một câu chuyện chưa kể …
Đằng sau mỗi lần con trai say…là nhiều niềm đau chưa nói ! Đằng sau mỗi bài hát con gái hát…là một câu chuyện chưa kể …
Đằng sau mỗi lần con trai say…là nhiều niềm đau chưa nói !