Tình yêu là sự an nghỉ tốt nhất trong cuộc sống.

Tình yêu là sự an nghỉ tốt nhất trong cuộc sống. Tình yêu là sự an nghỉ tốt nhất trong cuộc sống.