Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả

Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả Khi yêu, người ta thấy sự xa cách và thời gian chẳng là gì cả