Tao iu mầy mất rồi

Mầy ơi!
Tao với mầy là bạn thân
Nhưng...
Tao iu mầy mất rồi Mầy ơi!
Tao với mầy là bạn thân
Nhưng...
Tao iu mầy mất rồi