Thương Yêu một ai đó là để nhận ra con người mình

Thương Yêu một ai đó là để nhận ra con người mình từ chính đối phương.
Thương Yêu một ai đó là để giúp nhau hoàn thiện và sống tốt. Thương Yêu một ai đó là để nhận ra con người mình từ chính đối phương.
Thương Yêu một ai đó là để giúp nhau hoàn thiện và sống tốt.