Một chút nhớ anh :)

Gió chợt thổi qua khe cửa lạnh quá. Tự nhiên tâm trạng thấy khó tả. Một chút nhớ anh :) Gió chợt thổi qua khe cửa lạnh quá. Tự nhiên tâm trạng thấy khó tả. Một chút nhớ anh :)