Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh

Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh...
Anh một chàng sinh viên nghèo. Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí. Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh...
Anh một chàng sinh viên nghèo. Làm thêm vất vả để kiếm thêm tiền trang trải học phí.