A đã từng nói với E rằng

A đã từng nói với E rằng...
Để hiểu 1 người
Ko phải chỉ là ở bên cạnh
Lắng nghe và cùng chia sẻ
Mà cách duy nhất để hiểu 1 người là...
Hãy đặt bản thân mình vào người đó A đã từng nói với E rằng...
Để hiểu 1 người
Ko phải chỉ là ở bên cạnh
Lắng nghe và cùng chia sẻ
Mà cách duy nhất để hiểu 1 người là...
Hãy đặt bản thân mình vào người đó