Em có phải là cô bé nữa đâu

Em có phải là cô bé nữa đâu
Nét hồn nhiên cũng vụt bay theo gió
Em thừa tuổi nên duyên cũng cùng anh đó
Biết thế thì, đừng ở đó trêu em! Em có phải là cô bé nữa đâu
Nét hồn nhiên cũng vụt bay theo gió
Em thừa tuổi nên duyên cũng cùng anh đó
Biết thế thì, đừng ở đó trêu em!

Mobile Solutions

Không tìm thấy Feed

B2B CLOUD

Không tìm thấy Feed

Giải pháp giao thông

Không tìm thấy Feed