Anh ơi: Tình yêu ai bán mà mua

Anh ơi: Tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà nhận, ai thừa mà xin Anh ơi: Tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà nhận, ai thừa mà xin