Đi đâu cho Thiếp đi cùng

Đi đâu cho Thiếp đi cùng.
Đói no Thiếp chịu, lạnh lùng Thiếp cam.
Ví dầu tình có dở dang.
Thì cho Thiếp gọi Đò ngang thiếp về ... Đi đâu cho Thiếp đi cùng.
Đói no Thiếp chịu, lạnh lùng Thiếp cam.
Ví dầu tình có dở dang.
Thì cho Thiếp gọi Đò ngang thiếp về ...