Mưa không tới được, nhớ em quá gấu ơi

Đêm nghe tiếng mưa rơi,
Đếm mấy triệu hạt rồi
Mà.. chưa vơi nỗi nhớ
Mưa không tới được,
nhớ em quá gấu ơi Đêm nghe tiếng mưa rơi,
Đếm mấy triệu hạt rồi
Mà.. chưa vơi nỗi nhớ
Mưa không tới được,
nhớ em quá gấu ơi