em giả vờ nói những câu trống không

em giả vờ nói những câu trống không
Anh hiểu được bao nhiêu phần trong đó
Có những câu trả lời em luôn bỏ ngỏ
Dấu niềm thương, nỗi nhớ chực trào em giả vờ nói những câu trống không
Anh hiểu được bao nhiêu phần trong đó
Có những câu trả lời em luôn bỏ ngỏ
Dấu niềm thương, nỗi nhớ chực trào