Lúc nào em muốn kết hôn

Lúc nào em muốn kết hôn thì bảo anh, anh sẽ lấy em Lúc nào em muốn kết hôn thì bảo anh, anh sẽ lấy em