cuộc đời dài như thế, chờ em mấy năm không là gì

cuộc đời dài như thế, chờ em mấy năm không là gì… cuộc đời dài như thế, chờ em mấy năm không là gì…