Sao em ngốc thế, từ nay có chuyện…

Sao em ngốc thế, từ nay có chuyện… gì thì đứng ra phía sau lưng anh, biết chưa. Sao em ngốc thế, từ nay có chuyện… gì thì đứng ra phía sau lưng anh, biết chưa.