Hôm qua có cặp có đôi

Hôm qua có cặp có đôi
Sao nay em lỡ mồ côi một mình ...?
Hôm qua có kẻ đã rình
Cắt chia đôi ngả đường tình chim câu. Hôm qua có cặp có đôi
Sao nay em lỡ mồ côi một mình ...?
Hôm qua có kẻ đã rình
Cắt chia đôi ngả đường tình chim câu.