Được yêu thương, gối kề trong giấc ngủ

Đi làm về chúng ta cùng thủ thỉ
Việc cơ quan việc nhà việc thế gian
Em chỉ cần anh, cần mỗi anh thôi
Anh biết không, với em chỉ cần anh là đủ
Được yêu thương, gối kề trong giấc ngủ
Thế thôi mà, chỉ thế được không anh?!.. Đi làm về chúng ta cùng thủ thỉ
Việc cơ quan việc nhà việc thế gian
Em chỉ cần anh, cần mỗi anh thôi
Anh biết không, với em chỉ cần anh là đủ
Được yêu thương, gối kề trong giấc ngủ
Thế thôi mà, chỉ thế được không anh?!..