Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến

Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến
Nhà có người vào lắm vật vào Cửa nhiều khách đến nhiều tiền đến
Nhà có người vào lắm vật vào