Nhờ có cha...con tránh nhiều lầm lỗi

Nhờ có cha...con tránh nhiều lầm lỗi
Cha ơi...con ... đứa con mang tội
Cảm ơn cuộc đời vì đã có cha
Trường học đầu đời là trường học tại gia
Và Cha...người thầy đã đi vào huyền thoại ! Nhờ có cha...con tránh nhiều lầm lỗi
Cha ơi...con ... đứa con mang tội
Cảm ơn cuộc đời vì đã có cha
Trường học đầu đời là trường học tại gia
Và Cha...người thầy đã đi vào huyền thoại !