Cha ơi...với con cha luôn là thần tượng

Cha ơi...với con cha luôn là thần tượng !
Là người thầy từ những thuở khai sinh
Con luôn là bóng ...còn cha là hình
Hình với bóng là tình thâm phụ tử ! Cha ơi...với con cha luôn là thần tượng !
Là người thầy từ những thuở khai sinh
Con luôn là bóng ...còn cha là hình
Hình với bóng là tình thâm phụ tử !