Nếu không có cái chết, người ta biết nghỉ ngơi bằng cách nào nhỉ?

Nếu không có cái chết, người ta biết nghỉ ngơi bằng cách nào nhỉ? Giờ đây, con tự an ủi mình rằng bố đã được nghỉ ngơi. Và ở đó không có đau khổ, dối lừa. Bố không phải lo cho chúng con có nên người, không lo buồn lo vui, lo mưa lo nắng... Nếu không có cái chết, người ta biết nghỉ ngơi bằng cách nào nhỉ? Giờ đây, con tự an ủi mình rằng bố đã được nghỉ ngơi. Và ở đó không có đau khổ, dối lừa. Bố không phải lo cho chúng con có nên người, không lo buồn lo vui, lo mưa lo nắng...