Cộng là cộng những điều luôn tốt đẹp

Cộng là cộng những điều luôn tốt đẹp. Trừ là trừ đi những điều đau khổ. Nhân là nhân lên hạnh phúc sau này. Chia là chia niềm vui nỗi buồn cho nhau ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
Cộng là cộng những điều luôn tốt đẹp. Trừ là trừ đi những điều đau khổ. Nhân là nhân lên hạnh phúc sau này. Chia là chia niềm vui nỗi buồn cho nhau ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥