Tớ không muốn ... Cậu buồn

Tớ không muốn ... Cậu buồn. Và hơn cả là.Tớ không muốn... Mất cậu ♥ Đồ Ngốc ak !
Tớ không muốn ... Cậu buồn. Và hơn cả là.Tớ không muốn... Mất cậu ♥ Đồ Ngốc ak !