Hoa hồng không gai là hoa tình bạn.

Hoa hồng không gai là hoa tình bạn. Hoa hồng rậm gai là hoa ái tình. Hoa hồng không gai là hoa tình bạn. Hoa hồng rậm gai là hoa ái tình.