Ngoài bệnh viện tâm thần ra thì trường học là nơi chứa nhiều đứa điên nhất.

Ngoài bệnh viện tâm thần ra thì trường học là nơi chứa nhiều đứa điên nhất. Ngoài bệnh viện tâm thần ra thì trường học là nơi chứa nhiều đứa điên nhất.