Trong cuộc chơi ai cũng là bạn.

Trong cuộc chơi ai cũng là bạn.
Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai. Trong cuộc chơi ai cũng là bạn.
Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai.