Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn.

Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn.
Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi.
Trong cuộc vui ko biết ai là bạn.
Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai. Lúc huy hoàng chỉ có tôi và bạn.
Lúc hoạn nạn chỉ có bạn và tôi.
Trong cuộc vui ko biết ai là bạn.
Lúc hoạn nạn mới biết bạn là ai.