Hãy cứ vui lên bạn ơi, bạn ơi

Cuộc đời là những niềm vui...
Hãy cứ vui lên bạn ơi, bạn ơi
Để cho những ước mơ bay thật xa, thật xa Cuộc đời là những niềm vui...
Hãy cứ vui lên bạn ơi, bạn ơi
Để cho những ước mơ bay thật xa, thật xa