Từng ngày cuộc sống đi qua

Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng
Từng ngày cuộc sống đi qua
Xin cây đạo đức nở hoa trong lòng