Mây đi ai biết bao giờ lại

Mây đi ai biết bao giờ lại
Xa tắp chân trời dấu nhạn bay
Ánh lửa về đâu khi diêm tắt
Ai nghe tiếng vỗ một bàn tay Mây đi ai biết bao giờ lại
Xa tắp chân trời dấu nhạn bay
Ánh lửa về đâu khi diêm tắt
Ai nghe tiếng vỗ một bàn tay