Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi

Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình tao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời
(TN Hỷ Khương) Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời
Vui chơi trong ý tình tao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời
(TN Hỷ Khương)