Quán soi một chiếc lá rơi

Quán soi một chiếc lá rơi
Vô thường đắp đổi bao đời loanh quanh Quán soi một chiếc lá rơi
Vô thường đắp đổi bao đời loanh quanh