Chảy luôn về nẻo luân hồi

Chảy luôn về nẻo luân hồi
Một ngàn năm trước có người có ta Chảy luôn về nẻo luân hồi
Một ngàn năm trước có người có ta