Sông mười năm đã trở thành dâu bể

Sông mười năm đã trở thành dâu bể
Thì cuộc đời ai dám hẹn trăm năm
Nguyễn Phi Nguyện Sông mười năm đã trở thành dâu bể
Thì cuộc đời ai dám hẹn trăm năm
Nguyễn Phi Nguyện