Cuộc lữ trăm năm kể cũng dài

Cuộc lữ trăm năm kể cũng dài
Nhưng rồi không quá một lầm lay
Thiên thu là những gì khoảnh khắc
Chợt mất chợt còn như gió bay Cuộc lữ trăm năm kể cũng dài
Nhưng rồi không quá một lầm lay
Thiên thu là những gì khoảnh khắc
Chợt mất chợt còn như gió bay