Đêm qua mộng lại thật gần

Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh Đêm qua mộng lại thật gần
Đừng lay tôi nhé hồng trần mong manh