Ngọc bất trác bất thành khí

Ngọc bất trác bất thành khí
Nhân bất học bất tri lý Ngọc bất trác bất thành khí
Nhân bất học bất tri lý