Phàm làm việc gì hãy nghĩ đến nhân quả và nghiệp báo

Phàm làm việc gì hãy nghĩ đến nhân quả và nghiệp báo Phàm làm việc gì hãy nghĩ đến nhân quả và nghiệp báo