Được cái này sẽ mất cái kia

Được cái này sẽ mất cái kia
Gieo nhân gì thì gặt quả nấy Được cái này sẽ mất cái kia
Gieo nhân gì thì gặt quả nấy