Đường trần ta lại rong chơi

Đường trần ta lại rong chơi
Vui thêm bước nữa buồn thôi trở về
(Hư Trúc) Đường trần ta lại rong chơi
Vui thêm bước nữa buồn thôi trở về
(Hư Trúc)