Thế sự thăng trầm bao tục lụy

Thế sự thăng trầm bao tục lụy
Phong trần rũ áo nhẹ thinh không Thế sự thăng trầm bao tục lụy
Phong trần rũ áo nhẹ thinh không